Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT - NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI - W PUBLICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA DZIERŻONA W KARŁOWICACH

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka


Brak opisu obrazka    W roku szkolnym 2009/2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach realizowała Projekt „Nowe Technologie na Usługach Edukacji”. Projekt realizowany był wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, a współfinansowany ze środków Unii Europejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i budżetu państwa.

Brak opisu obrazka W ramach realizacji projektu szkoła otrzymała projektor multimedialny, dyktafon cyfrowy, dalmierz, skaner, krótkofalówki, aparat fotograficzny, odbiornik GPS- lokalizator tras.
    Zajęcia prowadzone były w czterech grupach : Grupa 1 – „Moja szkoła”, Grupa 2 – „Moja parafia”, Grupa 3 – „Moja gmina”, Grupa 4 – „Moja okolica”
    Podczas zajęć wszystkie grupy zapoznały się z zasadami działania, obsługi oraz możliwościami wykorzystania w  praktyce otrzymanych urządzeń. W każdej z grup przeprowadzone zostało 30  godzin zajęć pozalekcyjne.
        Losowo wybrana grupa 12 uczniów miała okazję pojechać na wycieczkę do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i wziąć udział w „Pokazach nowych technologii”.


Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Karłowicach
Elżbieta Górka

Wersja XML