Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyjest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, jednak nie jest  aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Studium jest dokumentem wiążącym przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.Wśród funkcji studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych   i przestrzennych walorów oraz perspektyw rozwoju gminy.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Popielów  przyjęte zostało uchwałą Rady Gminy Popielów:
PDFZmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów załącznik do Uchwały Nr IV/11/2015 Rady Gminy w Popielowie z dnia 29 stycznia 2015r.
PDFUwarunkowania

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów” Uchwała nr XXV/210/2005 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 kwietnia 2005r”.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w skrócie planem miejscowym, to akt prawa miejscowego uchwalany przez Radę Gminy.Podstawą uchwalenia planu miejscowego jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U z 2012r poz. 647 z późn. zm)
Plan określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy danego terenu. Właśnie w planie miejscowym dokonuje się m.in. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.


Plan miejscowy określa:
•    przeznaczenie terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi),
•    linie rozgraniczające ulice, drogi publiczne,
•    linie zabudowy,
•    granice terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej),
•    zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.


Obowiązujące na terenie Gminy Popielów plany miejscowe to:

 1       PDFUchwała NR XXXI_258_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r.Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf   (Dziennik  Urzędowy  Województwa Opolskiego nr 22 z dnia   30 marca 2006r  pod poz.749 )

 2 

 

PDFUchwała NR XXXI_259_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r Plan zagospodarowania przestrzennego Stare Siołkowice.pdf (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 25 z dnia 10 kwietnia 2006 r poz. 892)

 3  

 

PDFUchwała NR XXXI_260_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r.-plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.pdf (  Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 23 marca 2006r nr 20, poz.1071)

 4

 

RTFUchwała Rady Gminy Nr XVI-106-2008 z dnia 21 lutego 2008 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.rtf   ( Dziennik Urzędowy  Województwa Opolskiego nr 27 z dnia   18 kwietnia 2008r  pod poz.983)

 5  

 

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-220-2009 z dnia 11.09.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi.doc ( Dziennik Urzędowy  Województwa Opolskiego nr 94 z dnia 10 listopada 2009r pod poz. nr 1325)

 Plan zagospodarowania przestrzennego zawsze składa się z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Gminy i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do uchwały. Część tekstowa i graficzna wzajemnie się uzupełniają. Tekst zawiera informacje szczegóły, które nie zostały oddane na rysunku np. informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, rodzaju pokrycia i kącie nachylenia dachu, wskaźniku zabudowy oraz zasadach podziału nieruchomości. Część graficzna przedstawia przeznaczenie nieruchomości, granice danego przeznaczenia terenu a także ustalenia dotyczące np. nieprzekraczalnej linii zabudowy. Każdy plan jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. To jedna z najważniejszych informacji, którą zawiera, ponieważ to na jakim terenie leży dana działka, decyduje o tym, co będzie można na niej wybudować.

Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania tzw. wypisów i wyrysów z planu miejscowego.

Jeżeli chcemy poznać ustalenia miejscowego planu np. przed kupnem działki, możemy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki. Wypis to część opisowa planu, z którego możemy dowiedzieć się m.in. jakie jest dokładne przeznaczenie działki oraz jakie są zasady jej zagospodarowania. Natomiast wyrys jest to fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu, który należy czytać łącznie z tekstem planu.


JPEGKarłowice
JPEGPopielów _1a
JPEGPopielów _1b
JPEGPopielów - legenda.jpeg
JPEGStare Siołkowice
JPEGStare Siołkowice - legenda.jpeg
JPEGNowe Siołkowice
JPEGKaniów
JPEGKurznie
JPEGKuźnica Katowska
JPEGLubienia
JPEGPopielowska Kolonia
JPEGRybna
JPEGStare Kolnie
JPEGStobrawa
JPEGteren niezainwestowany obręb Stare Kolnie
JPEGteren niezainwestowany obręb Kaniów
JPEGteren niezainwestowany obręb Kurznie
JPEGteren niezainwestowany obręb Kuźnica Katowska
JPEGteren niezainwestowany obręb Kubienia
JPEGteren niezainwestowany obręb Popielowska Kolonia
JPEGteren niezainwestowany obręb Stobrawa
JPEGteren niezainwestowany obręb Rybna

 

 

Wersja XML