Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Kampania „16 Dni Bez Przemocy” od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r.

  Brak opisu obrazka
  16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.
  Data publikacji: 26-11-2021 11:58
 • Granty PPGR - KOMUNIKAT!

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Gmina Popielów (Wnioskodawca) została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR). Według zaktualizowanych informacji od weryfikatora Komisji Przyznającej Granty informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR do Urzędu Gminy w Popielowie, w pokoju nr 23 w terminie do dnia 10.12.2021 r. w godzinach pracy urzędu.  Brak przedłożenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem złożonych oświadczeń. Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie. W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie, tel.: 77 427 58 30, 77 427 58 57.
  Data publikacji: 25-11-2021 15:00
 • KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 2021-2030

  Data publikacji: 25-11-2021 08:36
 • Obwieszczenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu – Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego

  Data publikacji: 23-11-2021 12:04
 • Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu dowodowym wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ROL-MAX

  Data publikacji: 23-11-2021 11:59
 • Nowiny Gminne - listopad 2021

  Okładka 11 numeru(listopad) Nowin Gminnych. Na okładce widoczny jest zespół ,,Siołkowiczanki"
  Data publikacji: 23-11-2021 11:51
 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Zdjęcie zrobione z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Na zdjęciu znajdują się pracownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.
Stoją one na tle ściany w sali Urzędu Gminy w Popielowie. W rękach trzymają róże. Obok stoi Wójt Gminy Popielów Pani Sybilla Stelmach.
  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie  składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy,  aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym ofiarowana jest pomoc. Życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach oraz przewodnicząca rady Gminy Joanna Widacha- Cichoń z pracownikami Urzędu Gminy
  Data publikacji: 19-11-2021 14:07
 • Sesja Rady Gminy w dniu 25 listopada 2021 r.

  Herb Gminy Popielów
  Szanowni Mieszkańcy! Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) odbędzie zwyczajna Sesja Rady Gminy Popielów. Początek obrad o godz. 13:00 Obrady Sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Popielowie Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń Przewodnicząca Rady Gminy
  Data publikacji: 19-11-2021 13:08
 • Informacja o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działek nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice oraz II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, przy ul. Opolskiej 13 w Sali Narad Urzędu Gminy. 2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, przy ul. Opolskiej 13 w Sali Narad Urzędu Gminy. 3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 1111/309 km. 3 obręb Popielów odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, przy ul. Opolskiej 13 w Sali Narad Urzędu Gminy.
  Data publikacji: 19-11-2021 09:47
 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Urzędów Gmin z terenu województwa opolskiego z zakresu systemu BDO w ramach projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami”

  Data publikacji: 19-11-2021 09:24
Wersja XML