Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI
AKTUALNE AKTY PRAWNE
ZBIÓRKI ODPADÓW
PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYKAZ FIRM OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK W STARYCH SIOŁKOWICACH
OSIĄGNIETE POZIOMY RECYKLINGU

Gospodarka odpadami

Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Należy zauważyć, że już wcześniej na terenie gminy prowadzona była uporządkowana gospodarka odpadami i mieszkańcy mieli możliwość selektywnego zbierania odpadów, przekazywania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Od 2013 r. dodatkowo umożliwiono mieszkańcom zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych.

Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie całej gminy odbywa się według harmonogramu zbiórek.

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez poszczególne podmioty gospodarcze na terenie gminy należy do obowiązków ich wytwórcy, czyli właściciela zakładu, który powinien posiadać odpowiednie zezwolenia i decyzje na ich zagospodarowanie. Jednakże może zlecić ten obowiązek firmie mającej zezwolenia na zbieranie odpadów.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w systemie

 1. Właściciele nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mają możliwość kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
 2. Uległa zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 3. Dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach opłata będzie pomniejszona o 1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca.
 4. Gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie podwyższona do wysokości 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

PDFSystem gospodarowania odpadami w Gminie Popielów (593,41KB)

PPTXNOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADMI W GMINIE POPIELÓW.pptx (659,63KB)

Aktualne akty prawne regulujące system gospodarki odpadami na terenie Gminy Popielów

Uchwala nr XV 92 2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.html

Uchwala nr XV-93-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.html

Uchwala nr XV-98-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci.html

Uchwała nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy popielów.html

Uchwała nr XVI-109-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV-97-2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy popielów.html

Uchwała Nr XV-90-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf

Uchwała Nr XV-91-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf

Zbiórki odpadów

 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2022 ROK 

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1 KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, LUBIENIA, KUŹNICA KATOWSKA, PDFRejon 1 (240,45KB)
2 STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW PDFRejon 2 (239,03KB)
3 POPIELÓW PDFRejon 3 (238,46KB)
4 RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA, KURZNIE, POPIELOWSKA KOLONIA PDFRejon 4 (239,50KB)
5  ZORZA KARŁOWICE PDFRejon 5 (238,81KB)

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2021 ROK 

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW, POPIELOWSKA KOLONIA PDFRejon 1 (214,93KB)
2  POPIELÓW PDFRejon 2 (70,91KB)
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE,  LUBIENIA, KUŹNICA KATOWSKA PDFRejon 3 (301,00KB)
4  RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA PDFRejon 4 (215,14KB)
5  ZORZA KARŁOWICE PDFRejon 5 (215,49KB)

Podmioty odbierające odpady komunalne:

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2021 r., poz. 888) Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy jest przedsiębiorstwo Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Popielów, z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych:

Wykaz firm:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Firma odbierająca odpady:

Remondis Opole Sp. z o. o.
Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole,

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Popielów:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Polna w Chróścicach

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest sprzed posesji zgodnie z harmonogramem zbiórek akcyjnych (wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych).

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popielów: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W 2020 r. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania przekazywane były do Centrum Zagospodarowania Odpadów (Zakład Komunalny Opole Sp. z o.o.)  ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – Instalacja Komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP w Opolu,
 2. bioodpady stanowiące odpady komunalne - Kompostownia przy Instalacji Komunalnej w Opolu,
 3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP w Opolu, Miejskie składowisko odpadów w Opolu Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.

Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe:

 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044, tel. 22 614 59 79
 2. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94,42-224, tel. 34 365 91 17
 3. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,tel. 32 278 45 31
 4. PROWOD Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole, tel. 77 469 11 81

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie posesji odbywa się w następujący sposób:

Pojemnik z żółtą klapą lub żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” wrzucamy:

Żółta klapa.jpeg

- puste i zgniecione butelki plastikowe typu PET po napojach, środkach czystości, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, metalowe puszki po: żywności, napojach, karmie dla zwierząt oraz inne opakowania metalowe, opakowania tetrapack (wielomateriałowe),

Nie wrzucamy:

- części plastikowych nie będących opakowaniami, kawałków styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabawek plastikowych, mebli ogrodowych, innych surowców (elementów drewnianych, plastikowych)

Pojemnik zielony, oznaczony napisem „Szkło” wrzucamy:

pojemnik zielony.jpeg

 - butelki po napojach, słoiki po przetworach, szklane opakowania po żywności, pojemniki, naczynia szklane,  przepłukane szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane,
- opakowania szklane powinny być całe i całkowicie opróżnione  z zawartości, pozbawione nakrętek, itp.

Nie wrzucamy:

-szkła kuchennego (np. szklanki, ceramiki, naczynia kryształowe),
- szkła płaskiego, zbrojonego, okiennego,
- luster, szyb,
- żarówek i lamp,
- płytek ceramicznych ani szkła z cmentarza.

Pojemnik brązowy, wrzucamy:

pojemnik brązowy.jpeg  

- odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady kuchenne / spożywcze i odpady zielone.
- odpadki kuchenne (stałe), skorupki jaj, resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa, przycięte części drzew i krzewów, itp.

Nie wrzucamy:

- resztek mięsa, jedzenia płynnego, kości, ości, odchodów zwierzęcych, dużych kawałków drewna

 

Niebieski worek oznaczony napisem „Papier”, wrzucamy:

papier.jpeg

 - gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki,  torebki papierowe,  tektura  i kartony

Nie wrzucamy:

- opakowania z papieru powlekanego, itp. papieru kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego,
- tapet, worków po gipsie i cemencie

 

Pojemnik czarny (na pozostałości po sortowaniu), wrzucamy:

pojemnik czarny.jpeg

 - worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, pampersy, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla  i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki, itp.

Nie wrzucamy:

- odpadów niebezpiecznych (lakierów, olejów, opakowań po środkach ochrony roślin, baterii),
- odpadów budowlanych

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) używamy tylko w/w czarnego pojemnika, ale ponosimy dużo wyższe opłaty!

W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ

Gmina odbierze z terenu nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych, w tym niżej wymienione odpady problematyczne w następujący sposób:

Chemikalia i inne odpady niebezpieczne (resztki farb i lakierów, środki ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach, środkach chemicznych, stare kosmetyki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, itp.) mogą być oddawane bez limitu litrażowego / kilogramowego do mobilnego kontenera ustawionego raz na pół roku  w miejscowości Popielów, Stare Siołkowice i Karłowice

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach

Mieszkańcy Gminy Popielów od 2022 r. mają możliwość bezpłatnego dostarczania zebranych selektywnie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starych Siołkowicach przy ul. Piastowskiej 50 (obok oczyszczalni ścieków)

- tekstylia – stare ubrania, szkło, AGD, RTV, odpady wielkogabarytowe,
- papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, złom,
- tworzywa sztuczne – folie, donice, baniaki, butelki,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
- odpady budowlane – do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego została złożona deklaracja (nadwyżka ponad limit płatna wg cennika),
- odpadowa papa, opony, materiały izolacyjne –wełna, styropian,
- bioodpady – trawa, gałęzie o dł. do 1,5 mb ,
- żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory,
- przeterminowane leki.

- odpadów zmieszanych, eternitu, odpadów PCV i PLEXY,
- części samochodowych, zderzaków, błotników, kloszy, lamp,
- odpadów po kiszonkach, odpadów w cieknących opakowaniach
- innych nietypowych odpadów (np. plastikowe zabawki z metalowymi częściami).

poniedziałki 9:00 - 17:00

środy 8:00 - 16:00

piątki 8:00 - 12:00

oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca 8:00 - 12:00

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, którzy złożyli deklarację po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

REGULAMIN PSZOK W STARYCH SIOŁKOWICACH

ZMIANA DO REGULAMINU PSZOK

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy Popielów udostępnia informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez gminę [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty poziom przez gminę Popielów

15,18

20,77

29,01

34,03

38,26

31,71

34,82

43,84

50,36

 

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez gminę [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Osiągnięty poziom przez gminę Popielów

0

0

100

100

73,22

53,63

82,62

68,63

60,90

 

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez gminę [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Osiągnięty poziom przez gminę Popielów

2,66

137,04

84,18

32,94

9,39

0

0

0,01

0

 

Wersja XML