Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025

Informujemy, że Gmina Popielów przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025, który to dokument określa  cele i zadania planowane do realizacji na najbliższe lata.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z następującymi dokumentami,

ANALIZĄ SILNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ
DOCXAnaliza silnych i słabych stron, szanse i zagrożenia rozwojowe.docx

CELAMI ROZWOJOWYMI ORAZ ZADANIAMI ZAPLANOWANYMI NA NAJBLIŻSZE LATA,
DOCXCele rozwojowe oraz zadania.docx

zapraszamy również na

spotkanie konsultacyjne

które odbędzie się 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) w godz. 14.00-16.00
w sali konferencyjno szkoleniowej Urzędu Gminy w Popielowie

Opinie do w/w dokumentów  można zgłosić w trakcie spotkania, a także

w terminie do 4 grudnia 2015r (decyduje data wpływu)
DOCXFormularz konsultacji dokumentów związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Popielów.docx

Projekt  Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 jako całościowego dokumentu, po uwzględnieniu otrzymanych opinii i uwag zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010r w sprawie szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów.

                                                                                              Wójt Gminy Popielów 
Dionizy Duszyński

Wersja XML