Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY
INFRASTRUKTURA WODNO ŚCIEKOWA
USUWANIE AZBESTU
DOKUMENTY STRATEGICZNE

 

Efekt ekologiczny

Gmina Popielów poprzez wieloletnią realizację zadań proekologicznych i prowadzoną edukację w tym kierunku uzyskuje efekt ekologiczny w postaci:

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii zaopatrujących w ciepło obiekty publiczne oraz wykorzystywanych do oświetlania ulic.

Innowacyjne rozwiązania zastosowane na poziomie gminy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii to:

-           instalacja wymienników ciepła w budynku hali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie (2011),

-           instalacja kolektorów słonecznych na budynku gospodarczym boiska w miejscowości Rybna (2010),

-           instalacja pomp ciepła w oddanej do użytku w 2012r strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie oraz w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach (2013)

-           zorganizowanie  przetargu grupowego na zakup energii elektrycznej w celu redukcji kosztów związanych z zakupem energii (2012)

-           zastosowanie innowacyjnego oświetlenia ulicznego, w 2014 roku po raz pierwszy na terenie gminy w miejscowościach Popielów i Stare Siołkowice zmontowano 3 lampy solarne

Urząd Gminy koncentruje swoje działania na promowaniu postawy proekologicznej i podejmuje działania związane z edukacją ekologiczną.

  Brak opisu obrazka

   Zadanie realizowane przez Gminę Popielów pod nazwą „Budowa pompy ciepła dla hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie” zostało nagrodzone dyplomem za udział w I Etapie Konkursu „Modernizacja Roku 2011”.

do góry

 

 

Infrastruktura wodno ściekowa

Obszar gminy Popielów jest w całości zwodociągowany. W wodę mieszkańców gminy zaopatrują dwa ujęcia wodne w Starych Siołkowicach oraz Kurzniach.

Siecią kanalizacyjną objęte są miejscowości Popielów, Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Karłowice, Kurznie, częściowo Stare Kolnie. W roku 2015 ukończono budowę tranzytu od wsi Karłowice do oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach.

Gmina Popielów jest skanalizowana w 78,63% (stan na 30.06.2015 r.). Priorytetowym zadaniem jest całościowe skanalizowanie gminy. Obecnie trwają prace architektoniczno-projektowe w tym zakresie.

do góry

 

Usuwanie azbestu

Gmina posiada opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest., który został przyjęty w marcu 2010 r. W oparciu o ten program Gmina od 2012 uczestniczy w konkursach organizowanych corocznie przez WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów i tak :

- w 2012 unieszkodliwiono 4,23 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 6 523,20 zł z czego 3261,60 zł z NFOŚiGW (50%), 2283,12 z WFOSiGW w Opolu (35%) i 978,48 zł z budżetu gminy Popielów (15%),

-  w 2013 r. unieszkodliwiono 3,88 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 5 583,60 zł z czego 2 791,80 zł z NFOŚiGW (50%), 1 954,26 z WFOSiGW w Opolu (35%) i 837,54 zł z budżetu gminy Popielów (15%),

- w 2014 r. unieszkodliwiono 10,505 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 6 523,20 zł z czego 3 484,00 zł z NFOŚiGW (48,25%), 2 527,50 z WFOSiGW w Opolu (35%) i 1 209,92 zł z budżetu gminy Popielów (16,75%),

- w 2015 r. unieszkodliwiono 40,040 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 16 693,97 zł z czego 8 346,98 zł z NFOŚiGW (50%), 5 842,89 zł z WFOSiGW w Opolu (35%) i 2 504,10 zł z budżetu gminy Popielów (15%).

do góry

 

Dokumenty strategiczne

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Popielów.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2014.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za rok 2015.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 012-2015 z perspektywą do 2019 r..docx.pdf

zał do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII-194-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 201-2012.docx.pdf

zał do uchwały Rady Gminy Nr XXVII-194-2013.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XII-81-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf

do góry

Wersja XML