Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Popielów


W dniu 10 marca 2011r. uchwalony został przez Radę Gminy Popielów Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie:

PDFUchwała Rady Gminy Nr V-23-2011 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (119,58KB) 

W celu koordynowania działań związanych z przemocą domową powołany został przez Wójta Gminy Popielów w dniu 22 marca 2011r. Zespół Interdyscyplinarny.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (565,35KB)

 Zadaniem Zespołu jest:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach stosowania przemocy od służb zajmujących się problemem przemocy w rodzinie,
 2. planowanie pomocy rodzinie, osobom krzywdzonych,
 3. wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie,
 4. monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb,
 5. gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób uprawnionych do udzielania pomocy, a także możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych,
 6. inne działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Pod pojęciem przemocy w rodzinie rozumie się jednorazowe bądź powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Wśród najczęstszych form przemocy w rodzinie można wymienić:

 Przemoc fizyczną:

 Przemoc psychiczną:

 Przemoc seksualną:

 Inne rodzaje zachowań:

 Osoby doznające wymienionych zachowań powinny zgłosić się do:

 Szczegółowa informacje dla osób dotkniętych przemocą domową: PDFNiebieska karta - B.pdf (229,84KB)

 PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

 

 

 

Wersja XML