Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

Grafika przedstawia loga:

W dniu 14 września 2018 r. zakończono realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”

 

Tytuł zadania w projekcie

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

Tytuł projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”
Umowa RPOP.05.04.00-16-0001/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa

V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Całkowita wartość zadania w projekcie 

1 685 038,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

858 596,20 zł
Wartość wkładu własnego (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu) 826 442,30 zł

Opis zadania:

Przedmiotem zadania było dostarczenie mieszkańcom gm. Popielów wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach została wybudowana w 1994r. i pracowała w układzie jednostopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji.

W ramach przebudowy w 1999 r. dobudowano zbiornik retencyjny o pojemności 2*150 m3 i wprowadzono dwustopniowy układ pompowania wody. Z uwagi na zmieniające się przepisy dotyczące jakości wody do picia w 2008 r. wykonany został remont filtra poziomego, wyłączony hydrofor zmieniono na zbiornik reakcji. Wprowadzono dozowanie sprężonego powietrza i chemii KMnO4+NaOH przed zbiornik reakcji. Wprowadzono płukanie filtra powietrzem za pomocą dmuchaw oraz zastosowano osobną pompę płuczącą.

Projekt zakładał następujące prace:

 

Wersja XML