Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisane umów na projekty partnerskie dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020

W Urzędzie Gminy w Popielowie podpisane zostały dwie umowy  na projekty partnerskie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Zbigniew Kubalańca oraz Członek Zarządu Województwa Opolskiego  Pan Szymon Ogłaza wraz z przedstawicielami Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Panią Agnieszką Ślusarz Zastępcą Dyrektora i Panią Agatą Szumańską Kierownikiem Referatu Wdrażania EFRR. Wśród zaproszonych gości obecna była również Pani Joanna Widacha-Cichoń Przewodnicząca Rady Gminy Popielów.

Pierwszy z projektów pn. Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” będzie realizowany w partnerstwie z gminą Łubniany, Murów, Pokój. W ramach tego projektu powstaną oznakowania pieszych i rowerowych tras edukacyjnych oraz edukacyjne miejsca postoju i wypoczynku, które będą umiejscowione wśród atrakcyjnych przyrodniczo miejsc Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto w zabytkowej wozowni zamkowej w Karłowicach powstanie Centrum warsztatowe, które będzie nawiązywało do bogatej historii pszczelarstwa w naszej gminie. Całkowita wartość zadania to 3 279 060,90, w tym wartość dofinansowania to 2 787 201,76 złotych.

Drugi z projektów pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim" realizowany w Partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach, Stowarzyszeniem Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej oraz ze Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice. W ramach projektu renowacji zostanie poddany kościół pw. św. Judy Tadeusza w Kurzniach. Ponadto utworzony zostanie szlak turystyczny „Śladami architekta K. F. Schinkla”, przeprowadzone zostaną profesjonalne kursy przewodnickie dla 20 „Latarników Dziedzictwa Kulturowego” z terenu województwa oraz zrealizowane zostaną działania edukacyjno-informacyjne. Całkowita wartość projektu to 374 589,52 złotych , w tym wartość dofinansowania wyniosła 80% co stanowi kwotę 299 634,17 złotych.

W obu projektach liderem jest Gmina Popielów.

Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom za zaangażowanie w pracę nad wnioskami projektowymi i cieszymy się na wspólna realizację zaplanowanych działań.

Pani Wójt podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego

Podpisanie umowy Pani Wójt, Pani Skarbnik, Marszałek Ogłaza i Marszałek Kubalańca

Wersja XML